HEader 1.png

Amdanom


Cefndir

Mae anthem wedi'i sefydlu i gefnogi uchelgais hirdymor Llywodraeth Cymru i gyflwyno i Gymru Waddol Cenedlaethol i Gerddoriaeth. 

Cefnogwyd y cynnig gan bob plaid yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. O ganlyniad, mae Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i gyflawni'r uchelgais hwn.

Amseriad

Nododd Kirsty Williams AC a Ken Skates AC £500,000 yn eu cyllidebau 2017/18 i’r Gwaddol. Â hyd at £250,000 o’r arian at y costau sefydlu a bydd y gweddill yn arian sbarduno i gyfalafu’r gronfa. Cyhoeddwyd sefydlu'r Gwaddol yn ffurfiol gan Kirsty Williams mewn cyfarfod llawn yn Chwefror 2017, a lansiwyd y Gwaddol yn endid yn Arena Motorpoint yn Chwefror 2018.

Y Sefyllfa Bresennol

Ar ôl i Anthem sefydlu ei bwrdd a hefyd grŵp o lysgenhadon i gerddoriaeth, dechreuir ar y broses o gyfalafu’r gronfa. Mae'n annhebygol y bydd unrhyw arian ar gael o'r cynllun hwn tan o leiaf 2020/21.

Nod y Gronfa

 • Gwneud cyfleoedd cerddorol yn fwy hygyrch i bobl ifainc 3-25 oed

 • Datblygu cyfle cerddorol ym mhob math ar gerddoriaeth ac ym mhob cymuned

 • Adnabod a meithrin talent a gallu

 • Cefnogi llwybrau gyrfaol mewn cerddoriaeth a'r diwydiant cerddorol

Mae'r amcanion hyn yn asio hefyd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) gan gefnogi amcanion sy'n seiliedig ar y syniad o gynnal diwylliant bywiog a chreu Cymru iachach, wytnach, fwy ffyniannus a chyfartal


Beth Yw Anthem?

 • endid cyfreithiol hollol newydd

 • cyfle i unigolion fod yn gyfrifol am lunio a darparu’r gwaddol yn y tymor hir

 • ffordd o weithio yn y tymor hir i godi arian

 • endid parhaol i Gymru

 • cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl ifainc ac o fathau ar gerddoriaeth ledled Cymru

 • cyfle i godi dyheadau pobl ifainc Cymru

 • man ar gyfer mentrau a syniadau newydd a phrosiectau peilot

 • caiff ei gyrru gan yr agenda ddiwylliannol gan gymryd i ystyriaeth yr agendâu cymdeithasol, iechyd, addysg, cydraddoldebau ac economaidd yn yr 21ain ganrif yng Nghymru

Beth na wna Anthem?

 • ni ddisodla gwasanaethau addysg gerddorol ledled Cymru

 • nid yw dim ond ar gyfer pobl dalentog, elitaidd (ond gallai fod meysydd penodol ar gyfer y rhain yn Anthem)

 • nid yw dim ond ar gyfer pobl ddifreintiedig neu a dangynrychiolir (ond gallai fod meysydd penodol ar gyfer y rhain yn Anthem)

 • nid yw dim ond ar gyfer Caerdydd neu’r dinasoedd rhanbarthol mwy

 • ni erys yn ei hunfan – mae'n rhaid iddi symud gyda'r oes a bod yn ysgafndroed fel y daw cyfleoedd newydd