Header 4.png

Bwrdd


Dan (halftone).jpg

Dan O’Gormon

Mae Dan yn weithiwr proffesiynol profiadol iawn ym maes Nawdd a Datblygu Busnes ac mae wedi cael cryn lwyddiant yn codi arian, ym maes strategaeth datblygu masnachol ac wrth sicrhau contractau sylweddol o ran Nawdd/Partneriaeth Brandiau.

Gyda chefndir yn y diwydiant hamdden a’r byd creadigol, dechreuodd Dan ei yrfa’n gweithio â chwmnïau newydd; ar ôl lansio ei Gwmni Rheoli Artistiaid ei hun yn 2011, Mercury Artist Management, ymunodd Dan â Music Spectra Group fel Pennaeth yr Adran Artistiaid a Repertoire ar lefel y DU.

Yna, bu ynghlwm wrth gystadleuaeth deithiol fwyaf y DU ar gyfer artistiaid heb eu harwyddo – ‘Live and Unsigned’ yn 2013, cyn ei hail-lansio yn 2018, ac mae bellach yn Gadeirydd Anweithredol ar y gystadleuaeth.

Yn 2014, sefydlodd Dan Motion Entertainment Group - busnes ariannu ffilmiau. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Dan wedi bod yn rhan o’r tîm a fu’n gyfrifol am ddatblygu a lansio KidZania London.

Yn 2019, penodwyd Dan yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwr ‘Pride in London’ fel Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol.


Gareth.jpg

Gareth Williams

Mae Gareth Williams wedi bod yn Brif Weithredwr Rondo Media ers 2008. Mae grŵp Rondo yn cynhyrchu dramâu, rhaglenni chwaraeon, rhaglenni cerddoriaeth, digwyddiadau a rhaglenni ffeithiol ar gyfer amrywiaeth eang o ddarlledwyr gan gynnwys S4C, BBC 1 a Channel 4. Dechreuodd ei yrfa fel cynhyrchydd dan hyfforddiant gyda’r BBC ac ymunodd â’r cwmni cynhyrchu annibynnol Opus yn 2001, lle y bu’n gyfrifol am gynhyrchu sawl rhaglen ddogfen, cyngerdd a chynyrchiadau opera a ffilmiwyd yn eu cyfanrwydd gan gynnwys Falstaff gyda Bryn Terfel. Fe’i penodwyd yn Brif Weithredwr Opus yn 2006 cyn sefydlu Rondo Media ddwy flynedd yn ddiweddarach. Mae grŵp Rondo bellach yn cynnwys Yeti Media, sef is-gwmni sy’n canolbwyntio ar gynyrchiadau rhwydwaith, a Galactig, sef cwmni sy’n arbenigo yn y maes digidol a rhith-wirionedd. Mae Gareth wedi cydgynhyrchu deunydd ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr rhyngwladol gan gynnwys Berlin Concert for Peace yn 2018 a Cantata Memoria, digwyddiad i gofio Aberfan, yn 2016. Mae Gareth hefyd yn gynhyrchydd gweithredol ar gyfer The Wall, a gaiff ei gynhyrchu ar y cyd â phartneriaid cynhyrchu o Corea ac Iwerddon. Bu’n un o feirniaid Gwobrau Rhyngwladol Emmy ac yn 2018 fe’i penodwyd yn Gadeirydd Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC), sef corff y diwydiant masnachol ar gyfer cwmnïau cynhyrchu o Gymru.


Eric.jpg

Eric Martin

Mae cyfraniad Eric Martin at dwf cerddoriaeth tŷ fel ffenomenon byd-eang yn ddiamheuol. Dechreuodd Eric ar ei yrfa fel cyfansoddwr/rhaglennydd ar gyfer Zomba/Jive Records, cyn dod i amlgrwydd fel un o aelodau gwreiddiol Technotronic, y band arloesol o’r 90au a oedd yn perfformio cerddoriaeth tŷ, gan gyd-ysgrifennu’r albwm “Pump Up The Jam”, a ddaeth yn glasur gan werthu dros 14 miliwn o gopïau ar draws y byd. Mae ei ddawn gerddorol a’i sgiliau ysgrifennu hefyd wedi arwain at gyhoeddi gwahanol brosiectau fel Me-One, gan gydweithio ag arloeswyr yn y maes hip-hop megis The Roots a Guru. Mae Eric hefyd yn gyfarwydd iawn â chwarae cerddoriaeth reggae a’r blŵs ac o dan y prosiect Me-One mae wedi ysgrifennu a chynhyrchu ar gyfer Maxi Priest a Jeff Beck ymhlith eraill.

Ganed Eric yng Nghaerdydd, ac mae wedi cyfrannu at wahanol fentrau gweithredol ac anweithredol ar draws y ddinas ac yn ehangach ledled y wlad, gan gynnwys rhoi sgyrsiau mewn ysgolion a phrifysgolion fel llysgennad y gall pobl ifanc sy’n gwirioni ar gerddoriaeth ddilyn ôl ei droed os ydynt yn dymuno cael gyrfa lwyddiannus yn y byd cerddoriaeth ar lefel ryngwladol.


David.jpg

David Alston

Roedd David yn Gyfarwyddwr y Celfyddydau yng Nghyngor Celfyddydau Cymru rhwng 2005 a 2019. Arweiniodd y gwaith o ddatblygu’r celfyddydau, strategaeth, gwaith rhyngwladol, gwyliau celfyddydol a phrosiectau cysylltiedig. Arweiniodd waith ar strategaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2014-18, sef Ysbrydoli: Ein Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru, ac ar waith â Llywodraeth Cymru, a sbardunwyd gan y syniad o Waddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth yng Nghymru. Mae ei ddiddordeb mewn cerddoriaeth yn cynnwys sawl genre. Yn ei flynyddoedd fel Cyfarwyddwr y Celfyddydau, datblygodd faint o waith a buddsoddiad a wnaeth Cyngor Celfyddydau Cymru mewn rhagor o fathau o gerddoriaeth gan godi proffil y gerddoriaeth. Cyn gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru, arweiniodd David y gwaith o ddatblygu sefydliad Lowry yn ystod ei flynyddoedd cychwynnol yn Salford, ac yn 1990 fe’i penodwyd yn Warcheidwad Celf, ac am gyfnod bu’n Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Amgueddfa Cymru.


Sue.jpg

Sue Griffin

Ganed a magwyd Sue yn Sgiwen, Gorllewin Morgannwg. Ar ôl graddio o Brifysgol Cymru, aeth ymlaen i gwblhau MSc ac MBA, ac mae bellach yn Gymrawd i’r Sefydliad Marchnata Siartredig ac yn Farchnatwr Siartredig ei hun. Yn dilyn gyrfa yn y byd marchnata yn Cable & Wireless yn UDA a’r DU, a chynnal gwasanaethau ariannol ar-lein yn Charles Schwab Europe a Fidelity International Investments, treuliodd chwe blynedd yn gweithio i’r Rheoleiddiwr Pensiynau fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu. Mae Sue yn Gyfarwyddwr Ymddiriedolwr i elusen ryngwladol dros les anifeiliaid, sef The Donkey Sanctuary, ac Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Richmond sy’n cynnig cyfleoedd cerddorol o safon i bobl ifanc yn Richmond-upon-Thames. Mae Sue hefyd yn un o fentoriaid Ymddiriedolaeth y Tywysog.


Arnout 1.jpg

Arnout van der Veer (Chairman)

Mae Arnout yn gweithio mewn sawl rôl anweithredol i sefydliadau elusennol. Mae hefyd yn ymgynghorydd annibynnol sy’n darparu cyngor i nifer o gwmnïau newydd ynghylch trawsnewid eu busnes. Mae ganddo angerdd tuag at gerddoriaeth ac mae’n cefnogi talent cerddorol drwy ei rôl fel Prif Weithredwr sefydliad.

Mae Arnout yn arweinydd pragmataidd sy’n ennyn parch, ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad mewn busnes rhyngwladol ac ymgynghori wrth iddo weithio mewn busnesau digidol a thrawsnewidiol iawn. Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Prif Swyddog Risg yn Reed Elsevier, sef cwmni gwybodaeth byd-eang yn Llundain; Partner yn KPMG yn Efrog Newydd ac Amsterdam; a Phrif Swyddog Ariannol i gwmni ecwiti preifat yn Llundain. Mae ganddo gysylltiad personol â Chymru ers amser maith.


Mark.jpg

Mark Hill

Ganed Mark yng Nghwmbrân yng Nghymru, ac mae’n DJ Garej rhyngwladol enwog sydd wedi gwerthu miliynau o recordiau ar draws y byd ac sy’n dal i fod â chryn dipyn o ddilynwyr yn y sîn gerddorol. Mae wedi gweithio â rhai o brif artistiaid y byd, gan gynnwys rhyddhau’r albwm a ddaeth yn rhif 1 yn y siartiau, Born to Do It, gyda Craig David sydd wedi gwerthu ar lefel aml blatinwm, ac mae wedi ysgrifennu caneuon â channoedd o berfformwyr cerddorol gorau’r byd gan gynnwys Ed Sheeran.

Mae nifer o fentrau Mark yn ymwneud â phobl ifanc, gan gynnwys sefydlu gwersylloedd a rhaglenni preswyl i ysgrifennu caneuon i roi cyfle i bobl ifanc ddysgu ganddo ef ac eraill. Mae hefyd wrthi’n ailwampio dwy stiwdio gerddoriaeth yng Nghernyw er mwyn i bobl ifanc allu dod i’w gysgodi wrth ei waith a chael profiad gwaith mewn gweithle cerddorol ffurfiol.

Dechreuodd Mark wirioni ar gerddoriaeth yng Nghymru tra roedd yn yr ysgol, a bu’n brif offerynnwr taro i Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.


Toks.jpg

Toks Dada

Cynhyrchydd Creadigol a Rhaglennydd Cerddoriaeth Glasurol yw Toks a chaiff ei ysgogi gan ymroddiad i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd newydd drwy brofiadau newydd. Mae’n sylfaenydd cwmni comisiynu a chynhyrchu cerddoriaeth o’r enw Sinfonia Newydd, ac mae wedi cael ei glustnodi i fod yn arweinydd y dyfodol gan gynllun ABO Find Your Way ar gyfer arweinwyr newydd ac uwch arweinwyr. Mae ganddo hanes cryf o weithio ag artistiaid a sefydliadau ar draws ystod o gelfyddydau gwahanol. Mae’n nodedig am ei reddf i weithio’n gydlynol a chyfannol; arweiniodd ŵyl Inside Out yn Neuadd Symffoni Birmingham yn 2017 a 2018.


Beate Degen

Beate 2.jpg

Mae gan Beate dros 20 mlynedd o brofiad yn y sector preifat a’r byd academaidd. Mae’n gyn bartner ymgynghorol yn Ernst & Young a bu’n gweithio yn yr Academi Addysg Rhyngwladol yn Bonn. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio er anrhydedd fel Cadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Reoli Annibynnol (IMAC) yn yr Undeb Telathrebu Ryngwladol (ITU) yn y Cenhedloedd Unedig, ac mae wedi bod ynghlwm wrth raglen Equals y Cenhedloedd Unedig o’r cychwyn. Economeg busnes yw ei chefndir gan raddiodd mewn ymchwil econometreg a gweithrediadau. Cyn ymuno ag Ernst & Young, roedd Beate yn gweithio mewn gwahanol rolau rheoli yn Bayer AG. Ers iddi fod yn blentyn, mae gan Beate angerdd tuag at gerddoriaeth, ac ar hyn o bryd mae wrthi’n gweithio ar lyfr ynghylch cerddoriaeth yn Köln yn yr Almaen.


Phil Sheeran

Sheeran.jpg

Mae gan Phil gryn brofiad ym maes rheoli lleoliadau, gan iddo weithio i Live Nation yn Nulyn ac ym Manceinion a, thros y 9 mlynedd ddiwethaf, fel Rheolwr Cyffredinol y Motorpoint Arena yng Nghaerdydd. Mae gan Phil angerdd tuag at gerddoriaeth, addysg a lles pobl ifanc, ac mae’n ystyried bod Anthem yn gyfle gwych i gyfuno’r tair elfen hyn.