HEader 2.png

Newyddion


Cyhoeddi Bwrdd Anthem

Mae Arnout van der Veer, Cadeirydd Anthem, Cronfa Gerdd Cymru wedi cyhoeddi enwau saith aelod newydd o Fwrdd Anthem (Chwefror 2019).

Anthem yw’r gronfa newydd i ddarparu gwaddol cerddorol i Gymru. Ei nod yw rhoi cyfleoedd cerddorol i blant a phobl ifanc (3-25 oed) i ddatblygu eu sgiliau a'u doniau i gyflawni eu potensial.

Meddai Arnout van der Veer:

"Dwi’n falch o nodi ein llwyddiant cynnar o recriwtio 7 unigolyn profiadol sy'n teimlo'n angerddol am ein cenhadaeth. Nawr mae’r bwrdd yn llawn gydag 11 aelod. Dwi’n edrych ymlaen at gydweithio â’r bwrdd i ddatblygu strategaeth Anthem a chodi arian ar gyfer y gwaddol."

Mae gan y bwrdd ystod o sgiliau, profiad, cefndir proffesiynol ac amrywiaeth. Mae pob aelod yn arweinydd yn ei faes ac mae ganddyn nhw brofiad o weithio ym maes yr elusennau, cerddoriaeth, busnes (rhyngwladol), cynnwys pobl ifanc a chodi arian.

Yr aelodau newydd yw Beate Degan, Dan O'Gorman, Eric Martin, Mark Hill, Michael Pugh, Sue Griffin a Toks Dada

Byddan nhw’n yn ymuno â’r aelodau presennol: David Alston; Gareth Williams; Phil Sheeran.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi sefydlu’r gronfa. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn gweithio ar ddichonoldeb Anthem a’i sefydlu’n gwmni elusennol. Ffocws y bwrdd newydd fydd adeiladu perthynas gref gyda’i phrif randdeiliaid a chyfalafu’r gronfa i gael effaith hir dymor a chreu gwaddol parhaol.

Ychwanegodd Arnout:

"Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru o £1 miliwn yn wych. Mae gyda ni uchelgais mawr am y gronfa a’i gallu i hybu talentau cerddorol pobl ifanc Cymru. Mae hyn yn golygu bod eisiau cronfa fwy i’w gwneud yn fenter drawsnewidiol ac arloesol. Rydym ni hefyd am iddi blethu â’r mentrau eraill a chreu partneriaeth gyda sefydliadau eraill yng Nghymru."

DIWEDD
20 Chwefror 2019

Nodiadau i’r golygydd:

  •   Cafodd Anthem ei sefydlu a’i lansio'n ffurfiol yn Chwefror 2018 yn sgil cyhoeddiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, yn ystod cyfarfod llawn o'r Cynulliad Cenedlaethol.

Dyma ei hamcanion:

1. cefnogi pobl ifanc Cymru (3-25 oed) i gyrraedd eu potensial drwy gyfleoedd a gweithgareddau cerddorol

2. darparu cyfleoedd cerddorol hygyrch ledled Cymru i bawb yn yr oed 3-25

3. datblygu cyfleoedd ym mhob math ar gerddoriaeth ac ym mhob cymuned

4. cydnabod a meithrin talent a gallu

5. cefnogi llwybrau gyrfa ym maes cerddoriaeth ac yn y diwydiant cerdd

Nid yw’r un aelod o’r bwrdd yn cael ei dalu am ei waith.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch â gwaddolcerddoriaeth@celf.cymru


 
WNS_211118_Arts_Council_Group_16b.jpg
 

Cyhoeddi Cadeirydd Anthem

Arnout van der Veer fydd Cadeirydd cyntaf Anthem, Cronfa Gerdd Cymru. Music Fund Wales.

Bydd y gronfa waddol gerddorol newydd yma i Gymru yn gymorth wrth agor cyfleoedd i blant a phobl ifanc. Bydd yn helpu dysgwyr ym maes cerdd, mor ifanc â thair blwydd oed hyd at bump ar hugain, i ddatblygu eu sgiliau a'u doniau, a chael mynediad at gyfleoedd cerddorol. Ni fydd y gwaddol yn dosbarthu arian yn llawn tan 2021. Felly mae’n canolbwyntio ar hyn o bryd ar adeiladu’r gronfa i gael effaith tymor hir a gwaddol parhaol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi dechrau’r gronfa. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Cyngor y Celfyddydau wedi bod yn gweithio ar ba mor bosibl roedd Anthem ac i sefydlu’r cwmni’n un elusennol i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc, gyrfaoedd a doniau cerddorol yng Nghymru yn y tymor canolig a hir.

Heddiw meddai’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams AC:

"Llongyfarchiadau i Arnout ar gael ei benodi’n Gadeirydd cyntaf Anthem – bydd ei sgiliau a’i hir brofiad yn sector y celfyddydau yn ei wneud yn Gadeirydd gwych.

"Mae cerddoriaeth wrth wraidd treftadaeth ein cenedl, a dwi am i'n holl bobl ifanc gael mynediad i addysg gerddorol a'r cyfle i ddatblygu eu doniau a'u sgiliau, ni waeth beth fo'u cefndir neu eu gallu.

"Menter arloesol iawn yw Anthem sy’n cynyddu mynediad i brofiadau cerddorol ac yn gwella ein gwasanaethau cerddorol presennol drwy roi i’n disgyblion gyfleoedd newydd a chyffrous y tu allan i'r ysgol."

Croesawodd y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, y penodiad gan ddweud:

"Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn cydweithio i wireddu Anthem. Hoffwn longyfarch Arnout ar ei benodiad. Dwi’n siŵr y bydd ei brofiad yn gymorth i adeiladu’r gronfa a datblygu'r prosiect, gan gydweithio â diwydiant cerddorol ledled Prydain. Bydd yn fodd i lawer rhagor o bobl ifanc gymryd rhan mewn cerddoriaeth a’i mwynhau."

Dywedodd Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru, David Alston:

"Rydym ni’n falch iawn bod Arnout wedi cytuno bod yn Gadeirydd cyntaf Anthem – swydd allweddol. Mae ganddo brofiad helaeth ym myd busnes a'r celfyddydau. Roedd ganddo swyddi pwysig mewn nifer o fusnesau rhyngwladol, ac roedd yn Brif Weithredwr Sefydliad elusennol. Rydym ni’n edrych ymlaen at weithio gyda fe i ddatblygu Anthem er budd cerddorion ifanc ledled Cymru. Mae cerrig milltir pwysig o’n blaen ond rydym ni’n sicr mai Arnout yw’r dyn cywir i adeiladu Anthem a’i weithgarwch."

Mae Anthem yn dechrau prosiect bach ar brawf gyda Gŵyl Grai/RawFfest. Yn eu gŵyl nesaf, byddan nhw'n archwilio'r manteision o gael mentoriaid cerddoriaeth yn rhan o’u gwaith gyda phobl ifanc.

Meddai Arnout van der Veer, pan oedd yn cwrdd ag aelodau Gŵyl Grai yn ddiweddar yng Ngholeg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd:

"Mae'n bleser gennyf ymgymryd â’r cyfle cyffrous yma mor gynnar yn natblygiad Anthem. Mae gennyf gysylltiad personol hir â Chymru. Dwi’n edrych ymlaen nawr at weithio gydag eraill i benodi bwrdd llawn Anthem ac adeiladu’r arian fydd yn y gronfa. Bydd gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i Anthem.

"Mae'n galondid mawr bod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £1 miliwn. Ond i wireddu ein huchelgais ar gyfer y gronfa, rhaid iddi fod llawer yn fwy i gael yr effaith rydym ni eisiau ei gweld."

DIWEDD
3 Rhagfyr 2018

Nodiadau i olygyddion:

- Anthem. Sefydlwyd Cronfa Gerdd Cymru a’i lansio'n ffurfiol yn Chwefror 2018 yn sgîl cyhoeddiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, yn ystod cyfarfod llawn y Cynulliad Cenedlaethol yn Chwefror 2018

  • Amcanion y Gronfa yw:

  • gwneud cyfleoedd cerddorol yn fwy hygyrch i holl bobl ifanc yn yr oed 3-25

  • datblygu cyfle cerddorol ym mhob math o gerddoriaeth ac ym mhob cymuned

  • adnabod a meithrin talent a gallu

  • cefnogi llwybrau gyrfa ym myd a diwydiant cerdd

- Mae gan Arnout van der Veer nifer o rolau anweithredol mewn sefydliadau elusennol at ddibenion cymdeithasol. Mae hefyd yn ymgynghorydd annibynnol sy'n rhoi cyngor sut i drawsnewid busnes i nifer o gwmnïau ifanc. Mae'n angerddol am gerddoriaeth ac yn cefnogi talent gerddorol ifanc yn ei rôl yn Brif Weithredwr Sefydliad Henri Moerel

- Mae ganddo ragor na 30 mlynedd o brofiad busnes rhyngwladol ac ymgynghori. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys:

  • Prif Swyddog Risg yn Reed Elsevier, Llundain

  • partner yn KPMG yn Efrog Newydd ac Amsterdam

  • Prif Swyddog Ariannol cwmni ecwiti preifat yn Llundain

- Mae ganddo gysylltiad personol hir â Chymru, ac mae’n gwneud y gwaith hwn heb dderbyn cyflog.

- Mae Gŵyl Grai yn cefnogi ac yn hybu creadigrwydd pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed. Mae'n ŵyl dan arweiniad ieuenctid. Mae pobl ifanc yn ei chynllunio, ei rhaglennu a pherfformio ynddi. Bydd yr ŵyl nesaf yn dod i Gaerdydd am y tro cyntaf, gyda phobl ifanc yn meddiannu Canolfan Mileniwm Cymru yn y cyfnod 25-28 Ebrill 2019.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â David Alston, Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru, musicendowment@arts.wales