anthem_web_bg-01-02-02.png
 

AMDANOM

 

 
 
 

Cefndir

Mae anthem wedi'i sefydlu i gefnogi uchelgais hirdymor Llywodraeth Cymru i gyflwyno i Gymru Waddol Cenedlaethol i Gerddoriaeth. 

Cefnogwyd y cynnig gan bob plaid yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. O ganlyniad, mae Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i gyflawni'r uchelgais hwn.


AMSERIAD

Nododd Kirsty Williams AC a Ken Skates AC £500,000 yn eu cyllidebau 2017/18 i’r Gwaddol. Â hyd at £250,000 o’r arian at y costau sefydlu a bydd y gweddill yn arian sbarduno i gyfalafu’r gronfa. Cyhoeddwyd sefydlu'r Gwaddol yn ffurfiol gan Kirsty Williams mewn cyfarfod llawn yn Chwefror 2017, a lansiwyd y Gwaddol yn endid yn Arena Motorpoint yn Chwefror 2018.

 

Y Sefyllfa Bresennol

Ar ôl i Anthem sefydlu ei bwrdd a hefyd grŵp o lysgenhadon i gerddoriaeth, dechreuir ar y broses o gyfalafu’r gronfa. Mae'n annhebygol y bydd unrhyw arian ar gael o'r cynllun hwn tan o leiaf 2020/21.


Nod y GronfA

 • Gwneud cyfleoedd cerddorol yn fwy hygyrch i bobl ifainc 3-25 oed
 • Datblygu cyfle cerddorol ym mhob math ar gerddoriaeth ac ym mhob cymuned
 • Adnabod a meithrin talent a gallu
 • Cefnogi llwybrau gyrfaol mewn cerddoriaeth a'r diwydiant cerddorol

Mae'r amcanion hyn yn asio hefyd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) gan gefnogi amcanion sy'n seiliedig ar y syniad o gynnal diwylliant bywiog a chreu Cymru iachach, wytnach, fwy ffyniannus a chyfartal

 
 

 
 

BETH YW ANTHEM?

 • endid cyfreithiol hollol newydd

 • cyfle i unigolion fod yn gyfrifol am lunio a darparu’r gwaddol yn y tymor hir

 • ffordd o weithio yn y tymor hir i godi arian

 • endid parhaol i Gymru

 • cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl ifainc ac o fathau ar
  gerddoriaeth ledled Cymru

 • cyfle i godi dyheadau pobl ifainc Cymru

 • man ar gyfer mentrau a syniadau newydd a phrosiectau peilot

 • caiff ei gyrru gan yr agenda ddiwylliannol gan gymryd i ystyriaeth yr agendâu cymdeithasol, iechyd, addysg, cydraddoldebau ac economaidd yn yr 21ain
  ganrif yng Nghymru

 

Beth na wna Anthem?

 • ni ddisodla gwasanaethau addysg gerddorol ledled Cymru
 • nid yw dim ond ar gyfer pobl dalentog, elitaidd (ond gallai fod meysydd penodol ar gyfer y rhain yn Anthem)
 • nid yw dim ond ar gyfer pobl ddifreintiedig neu a dangynrychiolir (ond gallai fod meysydd penodol ar gyfer y rhain yn Anthem)
 • nid yw dim ond ar gyfer Caerdydd neu’r dinasoedd rhanbarthol mwy
 • ni erys yn ei hunfan – mae'n rhaid iddi symud gyda'r oes a bod yn ysgafndroed fel y daw cyfleoedd newydd
 

 
 
 
anthem_web_bg-02-03.png
 

ABOUT

 

 
 
 

BACKGROUND

Anthem has been established to support the Welsh Government’s long-term ambition to deliver a National Music Endowment for Wales.

The proposal subsequently received all-party support by the National Assembly for Wales. As a result, the Welsh Government and the Arts Council of Wales are working jointly to deliver on this ambition.


TIMING

Ms Kirsty Williams AM and Mr Ken Skates AM each identified £500,000 within their respective budgets in 2017/18 for the Endowment. Up to £250,000 of this will go towards set-up costs, with the balance acting as seed-funding to help capitalise the fund. Setting up the Endowment was formally announced by Ms Williams in plenary in February 2017 and was launched as an entity at the Motorpoint arena in February 2018.

CURRENT POSITION

Once Anthem has established its board and a set of Music Ambassadors, the process of capitalising the fund will begin. It is unlikely that any funding will be available from this scheme until at least 2020/21.


AIM OF THE FUND

 • To make musical opportunities more accessible to all young people aged 3-25
 • To develop musical opportunity in all genres and in all communities
 • To identify and nurture talent and ability
 • To support career pathways in music and the music industry

These objectives also dovetail with the Wellbeing of Future Generations (Wales) Act, supporting the objectives that are based upon the notions of sustaining a vibrant culture, an equal, healthier, more resilient and prosperous Wales.

 
 

 
 

ANTHEM IS:

 • an entirely new legal entity
 • an opportunity for individuals to be responsible for shaping and delivering the endowment long term
 • a long term approach to fundraising
 • a permanent entity in Wales
 • an opportunity to engage with a diverse range of young people and musical
  genres across Wales
 • an opportunity to raise aspirations of our young people in Wales
 • a place for new initiatives / pilots / ideas
 • driven by the cultural agenda taking into account the social,  health, education, equalities and economic agendas in 21st century Wales
 

ANTHEM IS NOT:

 • a replacement for music education services across wales
 • only for the most talented elite (but strands within it may be)
 • only for the underrepresented or deprived (but strands within it may be)
 • just for Cardiff or the larger regional cities
 • going to be static – it must move with the changing times and be fleet of foot as new opportunities are presented
 
 

 
 
 
anthem_web_bg-04-04-05.png
 
 

CYSYLLTU

 

 
 
 
 
 
anthem_web_bg-03-04.png
 
 

CONTACT