Ein cefnogi

Mae cerddoriaeth yn rym creadigol nerthol i bobl ifanc sy’n ysgogi hunanfynegiant, datblygiad personol a llesiant. Credwn y dylai pob person ifanc gael y cyfle i ddatblygu pob agwedd ar eu hangerdd am gerddoriaeth – drwy’r ysgol, yn y gymuned, ar-lein a thu hwnt fel gyrfa gydol oes. Gall eich cefnogaeth chi helpu pobl ifanc yng Nghymru wireddu eu breuddwydion cerddorol, drwy ehangu gorwelion ac annog creadigrwydd a chred llawn dyhead.

BG Image

Mae Anthem yn gatalydd ar gyfer cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru, ac yn ariannu gwaith a fydd yn creu newid, yn creu cysylltiadau i ehangu gwaith partneriaeth, ac yn galluogi arferion gorau i ffynnu. Gyda’ch cefnogaeth chi, gallwn alluogi mynediad i gerddoriaeth, creu cyfleoedd ar draws genres a chymunedau, a meithrin talent amrywiol i gymryd y camau nesaf tuag at yrfaoedd cerddorol.

Mae Anthem eisiau rhoi lle canolog i leisiau pobl ifanc ym mhopeth a wnawn o’r cychwyn cyntaf, gan ymgynghori’n greadigol ar yr hyn sydd ei angen a sut gallwn ehangu gorwelion, a grymuso pobl ifanc i gyfrannu at y broses benderfynu ynglŷn â darpariaeth cerddoriaeth yng Nghymru.

Ymuno â'r teulu Anthem fel noddwr sefydlu

Bydd cylch y noddwyr sefydlol yn dod â grŵp o unigolion hael ynghyd sy’n rhannu gweledigaeth Anthem gydag angerdd.

Ystyried gadael cymynrodd

Drwy ystyried rhodd yn eich ewyllys gallwch ein helpu i greu amgylchedd lle gall ein diwylliant a’n treftadaeth cerddoriaeth Gymreig ffynnu er mwyn i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.

Bod yn bartner corfforaethol

Gall partneru ag elusen, ym mha bynnag ffordd sy’n gweithio i’ch busnes chi, fod yn brofiad boddhaol a gwerth chweil. Gall gyfrannu’n gadarnhaol tuag at eich brand, eich enw da, a diwylliant eich cwmni, ac arwain at fanteision busnes ehangach hefyd.

Ymunwch â Chorws Teulu Anthem

Dyma gyfle i gefnogi cerddorion ifanc yng Nghymru

Ymuno â ni fel noddwr sefydlol

Bydd cylch y noddwyr sefydlol yn dod â grŵp o unigolion hael ynghyd sy’n rhannu gweledigaeth Anthem gydag angerdd.

Ystyried gadael cymynrodd

Gallwch ein helpu i greu amgylchedd lle gall ein diwylliant a’n treftadaeth Gymreig ffynnu. Drwy ystyried gwneud rhodd yn eich ewyllys, gallwch fod yn rhan o waddol parhaol, gan gefnogi’r genhedlaeth nesaf o gerddorion, gweithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth, a hyd yn oed y seren nesaf.

Bod yn bartner corfforaethol

Gall partneru ag elusen, ym mha bynnag ffordd sy’n gweithio i’ch busnes chi, fod yn brofiad boddhaol a gwerth chweil. Gall gyfrannu’n gadarnhaol tuag at eich brand, eich enw da, a diwylliant eich cwmni, ac arwain at fanteision busnes ehangach hefyd.

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.