Pwy yw pwy yn Anthem

Ein tîm

Mae Anthem yn cael ei gyrru gan fwrdd o ymddiriedolwyr a thîm o staff craidd,
gyda chymorth ein haelodau a’n fforwm ieuenctid.

Rhian Hutchings

Prif Swyddog Gweithredol

Ymunodd Rhian ag Anthem Cronfa Gerdd Cymru yn 2020. Mae’n gyfarwyddwr opera, cynhyrchydd creadigol a chysylltydd sydd ag angerdd am bobl ifanc a cherddoriaeth. Bu Rhian yn weithgar yn y sector cerdd cyfranogol yng Nghymru dros yr 20 mlynedd diwethaf, gan sefydlu Operasonic yng Nghasnewydd, ac arwain y tîm Ieuenctid a Chymunedol yn Opera Cenedlaethol Cymru am saith mlynedd, a gyrru Partneriaeth ArtWorks Cymru i archwilio sut i ddatblygu’r sector.

Team

Julie Johnson

Ymgynghorydd Codi Arian julie.johnson@anthem.wales

Team

Åsa Malmsten

Rheolwr Prosiect Fforwm Ieuenctid projectmanager@anthem.wales

Untitled design

Tori Sillman

Cynorthwyydd Prosiect a Marchnata Lleoliad Kickstart communications@anthem.wales

Ein fforwm leuenctid

Mae Fforwm Ieuenctid Anthem yn cwrdd yn rheolaidd i gefnogi gwaith Anthem.

Group image of Youth Forum

Ein haelodau

Mae gan Anthem dîm o aelodau sy’n mynychu ein Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol ac sydd hefyd yn cynorthwyo datblygiad Anthem. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn aelod o Anthem, cysylltwch â Rhian Hutchings i gael gwybod mwy: rhian.hutchings@anthem.wales

Ein hymddiriedolwyr

Yr hyn sy’n uno ymddiriedolwyr Anthem yw angerdd am gerddoriaeth a phobl ifanc. Maen nhw’n ffurfio’r strategaeth sefydliadol ac yn arwain ein gweithgarwch codi arian.

Team

Dan O'Gorman

Dan O’Gorman yw Cyfarwyddwr Partneriaethau Brand EMEA ar gyfer Bazaarvoice - prif gwmnïau partneriaeth brand digidol, marchnata dylanwadwyr a phrofiad cwsmeriaid y byd. Gan arwain portffolio $500M y sefydliad o waith partneriaeth brand yn Ewrop, mae Dan yn gyfrifol am dyfu buddsoddiad partneriaeth brand mewn tiriogaethau marchnata allweddol ledled y byd. Cyn hynny, Dan oedd Cyfarwyddwr Masnachol GAY TIMES Group ac roedd yn gyfrifol am gyflawni strategaethau datblygiad busnes, gwerthiant a phartneriaethau masnachol i’r sefydliad. Roedd Dan hefyd yn goruchwylio caffael cleientiaid ac allbwn masnachol GTX, asiantaeth partneriaeth brand mewnol y sefydliad, yn ogystal â chwyddo a thyfu isadran gwasanaethau cleientiaid GAY TIMES. Cyn gweithio yn GAY TIMES, treuliodd Dan bum mlynedd ar KidZania London – rhan o’r tîm sefydlu a lansiodd y cysyniad hamdden ac adloniant newydd gwerth £24M i farchnad y Deyrnas Unedig. Roedd Dan yn arwain y tîm partneriaethau masnachol i KidZania London, gan oruchwylio partneriaethau brand â Shell, WWE, Nike a rheoli partneriaethau ag Unilever, Mondelez ac Al Jazeera. Cyn ymuno â KidZania, bu Dan yn gweithio fel Cynhyrchydd Gweithredol i gynyrchiadau ffilm a theledu mawr gan godi miliynau o ddoleri ar gyfer ffilmiau gyda Lionsgate ac Ingenious Media ac mae’n gyn Gadeirydd Live and Unsigned UK – y gystadleuaeth gerddoriaeth fwyaf yn y Deyrnas Unedig i artistiaid sydd heb lofnodi. Mae Dan hefyd yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Pride in London fel Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol a Datblygu.

Team

Catrin Hughes Roberts

Catrin Hughes Roberts yw Cyfarwyddwr Partneriaethau S4C. Mae ganddi gefndir cyfathrebu a phrofiad materion allanol ar lefelau datganoledig, San Steffan a'r UE. Catrin sy'n arwain ar waith materion cyhoeddus a phartneriaethau S4C, yn ogystal â chefnogaeth y darlledwr i sgiliau a hyfforddiant ar gyfer y sector sgrin. Mae'n goruchwylio gwaith amrywiaeth S4C ac mae'n aelod o fwrdd Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigol (CDN) darlledwyr y DU. Mae hefyd yn aelod o bwyllgor RTS Cymru. Cyn ymuno ag S4C, bu Catrin yn gweithio yn nhîm materion corfforaethol y BBC yn Llundain a threuliodd amser hefyd gyda BBC Cymru Wales a BBC Worldwide. Mae hi wedi gweithio fel ymgyrchydd yn y trydydd sector, ac yn seneddau Ewrop a'r DG . Mae Catrin yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn mwynhau dysgu ieithoedd eraill hefyd (ond ychydig yn rhydlyd.) Teimla’n teimlo’n angerddol dros gerddoriaeth a’i rôl bwysig mewn llesiant a datblygiad. Mae hi’n mwynhau drysu ei ffôn drwy wrando ar bopeth - o Beethoven i ganu gwerin i Queen, hip-hop a mwy.Catrin leads on S4C’s public affairs work, and its partnerships, as well as the broadcaster’s support for skills and training for the screen sector. She oversees S4C’s diversity work and is a board member of the Creative Diversity Network of UK broadcasters. She is also an RTS Cymru committee member. Before joining S4C, Catrin worked in the BBC’s corporate affairs team in London and also spent time with BBC Cymru Wales and BBC Worldwide. She has previously worked as a campaigner in the third sector, and in the European and UK parliaments. Catrin is a fluent Welsh speaker with a smattering of other (slightly rusty) languages too. She is passionate about music and the role it can play in wellbeing and development. Catrin likes confusing algorithms with her slightly eclectic listening ranging from Beethoven to folk, Queen, hip-hop and beyond.

Team

Deborah Keyser

Mae Deborah Keyser wedi bod yn Gyfarwyddwr ar Tŷ Cerdd ers mis Tachwedd 2016, ar ôl symud o'i rôl fel Cyfarwyddwr gyda Creu Cymru (yr asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru), lle bu'n gweithio ers 2005. Fe'i ganwyd ac fe'i magwyd yng Nghymru, a bu'n astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd cyn symud i wneud gradd ôl-raddedig mewn Astudiaethau Cerddorfaol yng Ngholeg Goldsmiths (Prifysgol Llundain) a dechrau ei gyrfa'n gweithio yn y BBC (Radio 3 a chylchgrawn BBC Music Magazine). Wedi hynny, treuliodd gyfnod ym meysydd rheoli cerddorfeydd a chynhyrchu operâu, ynghyd â chyfnod mewn asiantaeth newyddion yn Llundain – cyn i asiantaeth Creu Cymru ei denu'n ôl i Gymru yn 2005. Tan 2011, bu Deborah yn gweithio hefyd ar ddigwyddiad cerddoriaeth gyfoes blynyddol blaenllaw Cymru, sef Gŵyl Bro Morgannwg (y mae hi'n eistedd ar ei gyngor rheoli bellach). Mae hi'n ymddiriedolwr i Ŵyl Llanandras a Sinfonia Cymru, ac mae hi ar bwyllgor gweithredol IAMIC (Cymdeithas Ryngwladol Canolfannau Gwybodaeth Cerdd). Ar hyn o bryd mae'n ddarpar Lywydd i Gymdeithas Gorfforedig y Cerddorion (ISM). Welsh born-and-bred, Deborah studied music at Cardiff University and postgraduate Orchestral Studies at Goldsmiths’ College (University of London), before starting her career working at the BBC (Radio 3 and BBC Music Magazine). A period in orchestral management and opera production followed, as well as a stint at a London news agency – before Creu Cymru brought her back to Wales in 2005. Until 2011, Deborah also worked on Wales’s flagship annual contemporary music event, the Vale of Glamorgan Festival (for whom she now sits on the council of management). She is a trustee of the Presteigne Festival and Sinfonia Cymru, and is on the executive committee of IAMIC (the International Association of Music Information Centres). She is the current President-Elect of the Incorporated Society of Musicians (ISM).

Team

David Alston M.B.E. (Chair)

Roedd David yn Gyfarwyddwr y Celfyddydau yng Nghyngor Celfyddydau Cymru rhwng 2005 a 2019. Arweiniodd y gwaith o ddatblygu’r celfyddydau, strategaeth, gwaith rhyngwladol, gwyliau celfyddydol a phrosiectau cysylltiedig. Arweiniodd waith ar strategaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2014-18, sef Ysbrydoli: Ein Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru, ac ar waith â Llywodraeth Cymru, a sbardunwyd gan y syniad o Waddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth yng Nghymru. Mae ei ddiddordeb mewn cerddoriaeth yn cynnwys sawl genre. Yn ei flynyddoedd fel Cyfarwyddwr y Celfyddydau, datblygodd faint o waith a buddsoddiad a wnaeth Cyngor Celfyddydau Cymru mewn rhagor o fathau o gerddoriaeth gan godi proffil y gerddoriaeth. Cyn gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru, arweiniodd David y gwaith o ddatblygu sefydliad Lowry yn ystod ei flynyddoedd cychwynnol yn Salford, ac yn 1990 fe’i penodwyd yn Warcheidwad Celf, ac am gyfnod bu’n Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn Amgueddfa Cymru.

Team

Victoria Papworth

Yn dilyn gyrfa yn gweithio yn y sector elusennol, mae Vicki bellach yn gweithio i Coutts fel uwch arbenigwr dyngarwch, yn darparu cymorth i gleientiaid U/HNW a’u teuluoedd ynglŷn â’u dyheadau i roddi a’r achosion sy’n agos at eu calonnau. Mae ganddi brofiad sylweddol o weithio fel cynghorydd i roddwyr, elusennau, mentrau cymdeithasol a Llywodraeth ynglŷn ag ariannu strategol. Yn flaenorol, bu’n gweithio i rwydwaith mwyaf Prydain o sefydliadau sy’n cael eu gyrru gan ddyngarwch, yn dylunio rhaglenni cenedlaethol i greu grantiau i elusennau lleol. Cyn hynny, roedd yn rhedeg ymgynghoriaeth nid-er-elw i Locality, yn cynghori’r Llywodraeth a chynorthwyo mentrau cymunedol a chymdeithasol ledled Prydain. Mae’n cynnig dealltwriaeth o baratoi cynigion strategol ar gyfer cyllido cymhleth o ffynonellau niferus. Mewn rolau gwirfoddol, mae’n hyfforddwr i Ymddiriedolaeth Menywod Ifanc ac yn gynghorydd i Ysgol yr Entrepreneuriaid Cymdeithasol. Mae’n berchennog ci ymroddedig, yn arddwr brwd ac yn optimist pengaled. Currently volunteering as a coach for the Young Women's Trust and an advisor to the School for Social Entrepreneurs, a devoted dog owner, keen gardener and stubborn optimist.

Team

Gareth Williams

Mae Gareth Williams wedi bod yn Brif Weithredwr Rondo Media ers 2008. Mae grŵp Rondo yn cynhyrchu dramâu, rhaglenni chwaraeon, rhaglenni cerddoriaeth, digwyddiadau a rhaglenni ffeithiol ar gyfer amrywiaeth eang o ddarlledwyr gan gynnwys S4C, BBC 1 a Channel 4. Dechreuodd ei yrfa fel cynhyrchydd dan hyfforddiant gyda’r BBC ac ymunodd â’r cwmni cynhyrchu annibynnol Opus yn 2001, lle y bu’n gyfrifol am gynhyrchu sawl rhaglen ddogfen, cyngerdd a chynyrchiadau opera a ffilmiwyd yn eu cyfanrwydd gan gynnwys Falstaff gyda Bryn Terfel. Fe’i penodwyd yn Brif Weithredwr Opus yn 2006 cyn sefydlu Rondo Media ddwy flynedd yn ddiweddarach. Mae grŵp Rondo bellach yn cynnwys Yeti Media, sef is-gwmni sy’n canolbwyntio ar gynyrchiadau rhwydwaith, a Galactig, sef cwmni sy’n arbenigo yn y maes digidol a rhith-wirionedd. Mae Gareth wedi cydgynhyrchu deunydd ar gyfer ystod eang o ddarlledwyr rhyngwladol gan gynnwys Berlin Concert for Peace yn 2018 a Cantata Memoria, digwyddiad i gofio Aberfan, yn 2016. Mae Gareth hefyd yn gynhyrchydd gweithredol ar gyfer The Wall, a gaiff ei gynhyrchu ar y cyd â phartneriaid cynhyrchu o Corea ac Iwerddon. Bu’n un o feirniaid Gwobrau Rhyngwladol Emmy ac yn 2018 fe’i penodwyd yn Gadeirydd Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC), sef corff y diwydiant masnachol ar gyfer cwmnïau cynhyrchu o Gymru.

Team

Ify Iwobi

Pianydd clasurol/cyfoes yn enedigol o Abertawe yw Ify Iwobi, ac mae’n un o artistiaid ‘Welsh A List’ BBC Radio Wales. Astudiodd Berfformio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Brunel yn Uxbridge. Mae Ify yn perfformio’n unigol a chyda’i ensemble o amgylch Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru er enghraifft. Mae hefyd wedi perfformio’n rhyngwladol yn Ohio a Nigeria. Mae Ify yn cyfansoddi sgoriau i draciau sain yn ogystal â’i gweithiau gwreiddiol ei hun. Mae’r darnau y mae wedi’u rhyddhau yn cynnwys ‘Flying High,’ ei halbwm ‘Illuminate,' EP ‘Bossin’ It’ a 'Solo' gyda Luna Lie Lot. Mae dau o draciau’r EP ‘Bossin’ It’, sef ‘Love Rapsody’ (gyda Anwar Siziba) a ‘Thinking About You’ (gyda Jinmi Abduls) wedi’u dethol i’r ‘A List’ ar BBC Radio Wales. Cafodd 'Solo' gyda Luna Lie Lot hefyd ei dethol i’r rhestr. Mae’r gwobrau mae wedi’u hennill yn cynnwys: 2016: Cerddor Ifanc y Flwyddyn Hanes Pobl Dduon 2017: Cyflawnydd Ifanc Bae Abertawe (Y Celfyddydau Perfformio – Cerddor y Flwyddyn) 2019: Gwobr Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig yn y Celfyddydau a Cherddoriaeth 2020: Artist ‘A List’ BBC Radio Wales 2016: Black History Young Musician of the Year 2017: Swansea Bay Young Achiever Award (Performing Arts - Musician of the Year) 2019: All Wales Ethnic Minority Welsh Women’s Achievement Award for Arts and Music 2020: BBC Radio Wales A List Artist

Team

Mark Hill

Born in Cwmbran in Wales, Mark is a noted international Garage DJ who has sold millions of records worldwide and continues to have a significant following on the music scene. He has worked with some of the world’s leading artists, including releasing the number 1 album Born to Do It with Craig David which is multi-platinum selling, and song writing with hundreds of the world’s best musical performers including Ed Sheeran. Ganed Mark yng Nghwmbrân yng Nghymru, ac mae’n DJ Garej rhyngwladol enwog sydd wedi gwerthu miliynau o recordiau ar draws y byd ac sy’n dal i fod â chryn dipyn o ddilynwyr yn y sîn gerddorol. Mae wedi gweithio â rhai o brif artistiaid y byd, gan gynnwys rhyddhau’r albwm a ddaeth yn rhif 1 yn y siartiau, Born to Do It, gyda Craig David sydd wedi gwerthu ar lefel aml blatinwm, ac mae wedi ysgrifennu caneuon â channoedd o berfformwyr cerddorol gorau’r byd gan gynnwys Ed Sheeran. Mae nifer o fentrau Mark yn ymwneud â phobl ifanc, gan gynnwys sefydlu gwersylloedd a rhaglenni preswyl i ysgrifennu caneuon i roi cyfle i bobl ifanc ddysgu ganddo ef ac eraill. Mae hefyd wrthi’n ailwampio dwy stiwdio gerddoriaeth yng Nghernyw er mwyn i bobl ifanc allu dod i’w gysgodi wrth ei waith a chael profiad gwaith mewn gweithle cerddorol ffurfiol. Dechreuodd Mark wirioni ar gerddoriaeth yng Nghymru tra roedd yn yr ysgol, a bu’n brif offerynnwr taro i Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Anthem Logo

Phil Sheeran

Mae gan Phil gryn brofiad ym maes rheoli lleoliadau, gan iddo weithio i Live Nation yn Nulyn ac ym Manceinion a, thros y 9 mlynedd ddiwethaf, fel Rheolwr Cyffredinol y Motorpoint Arena yng Nghaerdydd. Mae gan Phil angerdd tuag at gerddoriaeth, addysg a lles pobl ifanc, ac mae’n ystyried bod Anthem yn gyfle gwych i gyfuno’r tair elfen hyn.

AledWalters2

Aled Walters

Mae Aled yn bartner corfforaethol yn Hugh James ac yn bennaeth y tîm masnachol. Mae gan Aled arbenigedd penodol ym meysydd gemau, technoleg a’r cyfryngau ac yntau wedi bod yn gweithio’n fewnol yn S4C ac S4C Rhyngwladol. Mae Aled hefyd yn bennaeth y tîm technoleg, y cyfryngau a thelathrebu ac yn aelod o fwrdd rheoli is-adrannol y cwmni. Arferai fod yn aelod o bwyllgor archwilio’r cwmni. Mae Aled yn cynghori ar faterion corfforaethol a masnachol, ac yn aml yn cynghori ar gytundebau masnachol cymhleth ac uchel eu gwerth. Mae ganddo brofiad sylweddol o gynghori ar gontractau a tharo bargeinion cymhleth sydd â dimensiwn aml-awdurdodaeth. Mae ganddo enw da yn rhyngwladol am ei waith a chaiff ei ystyried yn ‘Arweinydd yn ei faes’ mewn cyfeirlyfrau cyfreithiol. Mae gan Aled rôl weithgar ym maes diwydiannau’r cyfryngau y tu allan i Hugh James. Mae hyn yn cynnwys bod yn aelod o’r Gymdeithas Deledu Frenhinol ac mae hefyd yn Aelod Proffesiynol o Pact. Mae hefyd yn gerddor lled-broffesiynol. Ac yntau’n siaradwr Cymraeg rhugl, mae Aled yn weithgar iawn yn hybu treftadaeth Cymru a’r Gymraeg. Mae’n Ymddiriedolwr a Chwnsler Anrhydeddus Urdd Gobaith Cymru ac yn Ymddiriedolwr Menter Caerdydd. Y mae hefyd yn gyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.