Gwneud Cais am Ariannu

Mae Cronfa Gerdd Anthem Cymru yn cynnig cyllid i sefydliadau i redeg prosiectau creu cerddoriaeth neu greu cyfleoedd dilyniant gyrfa gerddoriaeth yng Nghymru.

Os ydych chi’n chwilio am gyllid ar hyn o bryd i gefnogi’ch datblygiad fel cerddor ifanc yng Nghymru, rydyn ni wedi gwneud rhestr o gysylltiadau defnyddiol â chyllidwyr eraill a allai eich helpu chi.

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio fel y gallwn ddweud wrthych am gyfleoedd Anthem eraill.

Cronfa Atsain

Mae Atsain yn ariannu gwaith i bobl ifanc 0 – 25 oed sy’n ymwneud â cherddoriaeth ac sy’n wynebu rhwystrau yn sgil amgylchiadau bywyd, materion daearyddol, hunaniaeth neu gefndir. Caiff y gronfa ei chefnogi gan fuddsoddiad Youth Music, diolch i chwaraewyr People’s Postcode Lottery, ac adnoddau Anthem gyda chefnogaeth gan noddwyr sefydlu a Llywodraeth Cymru.

Mae trydydd rownd ariannu Atsain bellach wedi cau. Bydd pedwaredd rownd Atsain yn agor ym mis Ionawr 2023.

Bydd y panel ymgeisio ar gyfer ceisiadau pedwerydd rownd yn cyfarfod fis Chwefror a byddwn yn cysylltu â’r ymgeiswyr yn gynnar ym mis Mawrth i roi gwybod iddynt a yw eu cais yn llwyddiannus.

SUT I WNEUD CAIS

Lawrlwythwch a darllenwch y Canllawiau Ymgeisio a’r Cwestiynau Cyffredin isod. Dewch o hyd i fformatau hygyrch isod, gan gynnwys clyweledol a phrint bras.

I wneud cais

  • Llenwch ffurflen gais Atsain ar-lein dwyr’r ddolen isod. Sylwch na allwch gadw’r ffurflen a’i hail-olygu. Dewch o hyd i gopi o’r ffurflen isod er mwyn i chi allu paratoi eich cais all-lein.
  • Cyflwynwch naratif eich prosiect a gyllideb eich prosiect ar ein narratif Atsain ffurflen a templed cyllideb – lawrlwythwch trwy’r ddolen isod. Cadwch ef i’ch cyfrifiadur i’w lanlwytho i’r porth grantiau.

Rydym yn croesawu naratifau prosiect a thystebau ar ffurf fideo, powerpoint neu sain. Os byddwch yn dewis cyflwyno’ch cais mewn un o’r fformatau hyn nodwch y bydd angen i chi gyflwyno cyllideb ac amrywiol ddogfennau ategol ar ffurf ysgrifenedig o hyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gronfa Atsain neu os hoffech drafod anghenion neu gostau mynediad ychwanegol, cysylltwch â’n Rheolwr Rhaglen, Rebecca Rickard ar rebecca.rickard@anthem.wales

Cadw cyswllt â ni

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio i wneud yn siŵr eich bodyn dilyn holl
newyddion diweddaraf Anthem yn syth bin!