Grantîon Atsain R4 a Lansiad Curaduron Ifanc Cymru

Yn dilyn llwyddiant Atsain, mae Anthem yn lansio cronfa newydd ar gyfer pobl ifanc a chyfleoedd cerddorol mewn ardaloedd ynysig yng Nghymru.


Grantîes Rownd 4 Atsain

Mae Cronfa Atsain Anthem wedi cefnogi 45 o brosiectau cerddoriaeth ieuenctid ledled Cymru ac wedi buddsoddi £379,933 dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae Anthem, Cronfa Gerdd Cymru yn credu bod pob person ifanc yn haeddu’r cyfle i gymryd rhan mewn cerddoriaeth ac archwilio’r hyn y gall cerddoriaeth ei wneud iddyn nhw. Eu cenhadaeth yw galluogi mynediad at gerddoriaeth, creu mwy o gyfleoedd a meithrin talent amrywiol i gymryd y camau nesaf tuag at yrfa gerddorol. Lansiwyd Cronfa Atsain 2 flynedd yn ôl ac mae’n cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn cerddoriaeth, sy’n profi rhwystrau trwy amgylchiadau bywyd, materion daearyddol, hunaniaeth neu gefndir. Mae’r cynllun yn derbyn cefnogaeth gan fuddsoddiad gan Youth Music diolch i chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl, ac adnoddau Anthem gyda chefnogaeth gan noddwyr sefydlu a Llywodraeth Cymru.

Ym mis Rhagfyr 2023 lansiodd Anthem bedwaredd rownd Cronfa Atsain a derbyniodd 38 o geisiadau yn gofyn am gyfanswm o £308,000. Er ein bod Anthem mor falch o allu cefnogi 10 sefydliad a darparu £74,767 yn y rownd ddiwethaf hon, roedd safon y ceisiadau yn uchel iawn ac roedd cymaint mwy o sefydliadau y gellid bod wedi’u hariannu pe bai mwy o gyllid ar gael. 

“Mae’n amlwg bod cerddoriaeth yn arf pwerus iawn i’w ddefnyddio wrth weithio gyda phobl ifanc, ac y gellir ei defnyddio mewn sawl ffordd wahanol. Mae cymaint o sefydliadau yn ceisio creu prosiectau cerddoriaeth ieuenctid i gefnogi pobl ifanc a rhoi llais iddynt. Dim ond nifer fach o brosiectau rydyn ni wedi gallu eu cefnogi yn ein rownd ddiweddaraf. Mae angen mwy o gyllid ar frys i alluogi hyd yn oed mwy o bobl ifanc i ffynnu drwy gerddoriaeth.” – Rhian Hutchings, Prif Weithredwr Anthem

Yn Rownd Pedwar Atsain, mae Anthem yn falch o gefnogi: Action for Arts Trust (Rhyl), Beacons Cymru (Pan Cymru), Cerebra (Caerfyrddin), Ethnic Youth Support Team (Abertawe), Heol Chwarae Rôl Role Play Lane (RCT), High Grade Grooves Academy (Gwynedd), Lab 7 CIC (Caerdydd), Sistema Cymru Codi’r To (Gwynedd), Swansea Music Art Digital (Abertawe), Ty Cerdd – Music Centre Wales (Pan Cymru).

Mae gwerthusiad Cronfa Atsain yn datgelu sut y gallwn ni chwalu rhwystrau i bobl ifanc yng Nghymru, ac mae Anthem bellach yn defnyddio’r dysgu hwn i lansio dull mwy strategol drwy Atsain, gan ganolbwyntio arian ar rwystrau penodol.

“Ers cymryd rhan, mae S wedi dod o hyd i’r hyder i ddechrau’n ôl yn yr ysgol eto. Mae’n edrych ymlaen at fynychu ei sesiynau bob wythnos ac mae bob amser yn dod adref yn awyddus iawn i ddangos i’w dad yr hyn y mae wedi’i ddysgu.” –  Rhiant i gyfranogwr prosiect cerddoriaeth ieuenctid a ariennir gan Atsain

Curaduron Ifanc Cymru

Mae Anthem bellach yn lansio’r cyntaf o’r cronfeydd strategol hyn – Curaduron Ifanc Cymru. Crëwyd y rhaglen flwyddyn o hyd eleni mewn partneriaeth â Theatr Brycheiniog i fynd i’r afael â’r rhwystr penodol o ynysu daearyddol. 

Rydym nawr yn galw ar sefydliadau i wneud cais am brosiect Curaduron Ifanc Cymru. Bydd y rhaglen gyffrous hon o weithgarwch yn rhoi cyfle i hyd at 40 o bobl ifanc 11-18 oed guradu a rhaglennu digwyddiadau cerddoriaeth yn eu cymunedau gwledig eu hunain. Rydym yn edrych ymlaen at weld sut y gallai lleoliadau sy’n gweithio mewn ardaloedd ynysig gwledig fod yn lleoliadau ar gyfer hyn ac yn eu hannog i wneud cais. Bydd hyfforddiant a chefnogaeth i gynnal y prosiect yn dod gan Anthem a’u partner hyfforddi ar y prosiect, Theatr Brychieniog.

Bydd partneriaid Curaduron Ifanc Cymru yn grymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion gweithredol yn eu cymuned, gan ddod â nhw at ei gilydd i ddatblygu sgiliau hyrwyddo cerddoriaeth a diddordebau cerddoriaeth, a’u cyflwyno i lwybrau i’r diwydiant cerddoriaeth na fyddent fel arall yn cael cyfle i ddysgu amdanynt. Nod y prosiect yw mynd i’r afael ag ynysu daearyddol, gan roi’r sgiliau i bobl ifanc mewn cymunedau gwledig gynnal gweithgareddau na fyddent fel arfer yn gallu manteisio arnynt. Mae Curaduron Ifanc Cymru wedi ei ariannu gan Youth Music, Arts Council of Wales and Foyle Foundation.

Mae’r gronfa hon bellach ar agor a’r dyddiad cau yw 12 Awst. Cynhelir gweminar ar 22 Gorffennaf ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gwybodaeth bellach. Gellir dod o hyd i’r holl wybodaeth ymgeisio a gweminar ar wefan Anthem yn Gwneud Cais am Ariannu – Anthem