Cyhoeddiad Rownd Un Cronfa Atsain

15 o sefydliadau lleol yn derbyn £140k o grantiau i fynd i’r afael â rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru.

 

Yn dilyn y cyhoeddiad i’w groesawi gan Lywodraeth Cymru fis diwethaf am gyllid helaeth ar gyfer mynediad i gerddoriaeth mewn ysgolion, mae Anthem. Cronfa Gerdd Cymru Music Fund Wales wedi cyhoeddi y bydd yn parhau i gefnogi pobl ifanc a cherddoriaeth drwy ddyfarnu gwerth £140k o grantiau i 15 o sefydliadau ledled Cymru i helpu i fynd i’r afael â rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc.

Cronfa newydd sbon yw Atsain sy’n gweithio ar gyfer pobl ifanc sy’n ymwneud â cherddoriaeth ac sy’n wynebu rhwystrau oherwydd amgylchiadau bywyd, materion daearyddol, hunaniaeth neu gefndir. Caiff ei chefnogi gan fuddsoddiad gan Youth Music drwy chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl ac adnoddau Anthem gyda chefnogaeth gan noddwyr sefydlu a Llywodraeth Cymru.

Roedd modd i sefydliadau wneud cais am hyd at £10,000 i’w helpu i gyflawni prosiectau cerddoriaeth penodol i bobl ifanc yng Nghymru sy’n mynd i’r afael â rhwystr penodol i ymgysylltu.

Mae’n wych gweld amrywiaeth mor eang o sefydliadau cerddoriaeth ieuenctid ledled Cymru yn cael eu cefnogi gan Gronfa Atsain. Heb ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc ddechrau ymwneud â cherddoriaeth yn eu hardaloedd lleol, wnawn ni ddim yn tyfu’r genhedlaeth nesaf o gerddorion. Roedd dros 40 o geisiadau i’r gronfa, ac mae hynny wir yn dangos faint o weithgarwch sydd angen ei gefnogi ledled Cymru.
Huw Stephens
Darlledwr a Llysgennad Anthem
Rydym wrth ein bod o gael buddsoddi mewn amrywiaeth more eang o brosiectau cerddoriaeth llawr gwlad ledled Cymru. Mae pob un o’r rhain yn cyflwyno’r posibilrwydd o greu a dysgu cerddoriaeth ac ennill bywoliaeth i bobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau, yn eu ffyrdd unigryw eu hunain – ac mae gweld hynny’n ein hysbrydoli.
Matt Griffiths
Youth Music

Mae rhai o’r 15 sefydliad sy’n cael eu cefnogi i fynd i’r afael â rhwystrau i bobl ifanc rhag cael mynediad at gerddoriaeth yn gweithio ledled Cymru neu ar draws ardaloedd rhanbarthol penodol.

Bydd Celfyddydau Anabledd Cymru yn defnyddio grant Atsain i lansio prosiect Llwybrau at Gerddoriaeth a fydd yn dwyn pobl ifanc anabl a Byddar ynghyd ledled Cymru i arwain a datblygu chwech o weithdai i bobl ifanc 16-30 oed, gan roi offer pwrpasol a hygyrch iddynt ddechrau cyfansoddi, chwarae a pherfformio cerddoriaeth. Dyma fydd y cynllun cerddoriaeth cyntaf ledled Cymru i gael ei arwain gan bobl anabl ar gyfer pobl ifanc sydd eisiau bod yn creu cerddoriaeth gyfoes.

TRAC Cymru

Bydd Media Academy Cymru yn defnyddio arian Atsain i sefydlu dosbarthiadau meistr cerddorol misol, a gaiff eu cynnal ledled cymunedau yn ne Cymru i gefnogi pobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau oherwydd y system cyfiawnder troseddol, ethnigrwydd, niwroamrywiaeth a rhai nad ydynt ar hyn o bryd mewn addysg na chyflogaeth.

Bydd Trac Cymru yn cefnogi pobl ifanc ar y cyrion i fynegi eu profiadau personol eu hunain gan ddefnyddio traddodiadau gwerin o adrodd storïau a gwybodaeth gyfunol.

Trac Cymru yw’r sefydliad datblygu cenedlaethol ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol. Rydym ni’n cefnogi cymunedau i ymgysylltu â threftadaeth ddiwylliannol Cymru ar draws y cenedlaethau. Bydd ein prosiect sy’n cael ei ariannu gan Atsain yn helpu pobl ifanc sydd wedi’u hynysu ac sydd ar y cyrion i archwilio a mynegi eu profiadau personol gan ddefnyddio traddodiadau gwerin o adrodd storïau a gwybodaeth gyfunol. Gobeithiwn gael effaith gadarnhaol ar ansawdd bywyd y cyfranogwyr, gan gynyddu eu synnwyr o gynhwysiant yn y gymuned ehangach, datblygu eu sgiliau creadigol a chynyddu eu gwybodaeth ddiwylliannol.
Simon Morris
Trac Cymru

Yn ogystal â phrosiectau ledled Cymru, mae Cronfa Atsain hefyd yn cefnogi prosiectau cerddoriaeth ieuenctid lleol:

Sound Progression

Yng Nghaerdydd, bydd Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan yr Afon yn lansio prosiect amlddiwylliannol a fydd yn pontio’r cenedlaethau. Bydd yn cynnwys gweithdai drymio, canu ac offerynnau. Bydd y prosiect yn ceisio cynrychioli a bod yn gynrychioliadol o’r holl gymunedau yn ardal Glan yr Afon.

Bydd Sound Progression yn lansio cyfres o weithdai o’r enw Next Level i wella llwybrau dilyniant i bobl ifanc 10-25 oed ac o gefndiroedd amrywiol a/neu sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol.

Ers gweithio gyda Sound Progression, rwy’ wedi bod yn treulio llawer mwy o amser yn y stiwdio a llai o amser ar y strydoedd. Maen nhw wedi fy helpu i ddatblygu fy ngherddoriaeth, wedi rhoi cyngor da i mi ac wedi fy helpu’n fawr i ddod o hyd i sain broffesiynol i ’ngherddoriaeth yn hytrach na recordio yn fy ystafell wely. Mae wedi rhoi profiadau newydd i mi ac ers i mi fod yn gweithio gyda nhw, rwy’n teimlo bod fy mywyd wirioneddol wedi newid. Felly ydy, mae Sound Progression yn beth da.
Cyfranogwr sy’n gweithio gyda Sound Progression

Yng nghanolbarth Cymru, bydd Theatr Brycheiniog yn sefydlu grŵp cynhyrchu, i greu rhaglen gerddorol i’r Theatr, gan ddatblygu cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi’u dylunio, eu curadu a’u harwain gan bobl ifanc i bobl ifanc.

CGWM Canfod Y Gan

Yn ngogledd-ddwyrain Cymru, bydd Art and Soul Tribe yn lansio eu prosiect, Bridging the Gap, a fydd yn cefnogi pobl ifanc 13-18 oed, gyda phwyslais penodol ar niwroamrywiaeth, iselder a gorbryder, amddifadedd economaidd a cheiswyr lloches. Bydd Art And Soul Tribe yn gweithio gyda charfan o bobl ifanc i greu a datblygu gofodau diogel a sesiynau i ddysgu sgiliau newydd, dod i gyswllt â cherddorion proffesiynol a dysgu oddi wrthynt, a chydweithio i gydgynhyrchu digwyddiad o berfformiadau terfynol mewn lleoliad cerddoriaeth lleol.

Yng ngogledd-orllewin Cymru, bydd Canolfan Gerdd William Mathias yn datblygu ac ehangu darpariaeth gerddorol i blant a phobl ifanc anabl yng Ngwynedd a Sir Ddinbych drwy gynnal clybiau cerdd a sesiynau arddangos mewn partneriaeth â theuluoedd ac asiantaethau. A sesiynau cerdd mewn ysgol feithrin i blant anabl.

Rydym wrth ein bod o fod yn derbyn cyllid Atsain a fydd yn ein galluogi i ddatblygu ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc anabl yng Ngwynedd mewn partneriaeth â Derwen (Tîm Integredig Plant Anabl) ac ehangu’r ddarpariaeth i Sir Ddinbych gan weithio mewn partneriaeth â Hamdden Sir Ddinbych a STAND North Wales CIC. Ein nod yw sicrhau y caiff plant a phobl ifanc anabl yr un cyfleodd â phlant a phobl ifanc nad ydynt yn anabl i gymryd rhan mewn cerddoriaeth y tu allan i’r ysgol. Gobeithiwn y byddwn, drwy’r cynllun hwn ac wrth ymgynghori â’r cyfranogwyr a’u teuluoedd, yn gallu datblygu rhagor o gyfleoedd i blant a phobl ifanc anabl ac yn gallu nodi a gwaredu rhwystrau y maen nhw’n eu hwynebu ar hyn o bryd.
Meinir Llwyd Roberts
Cyfarwyddwr, Canolfan Gerdd William Mathias

Dyma’r gronfa fawr gyntaf i gael ei chyhoeddi gan Anthem, ac mae rhagor o gynlluniau uchelgeisiol ar y gweill weddill 2022, gan gynnwys Porth Digidol newydd a fydd yn helpu pobl ifanc i ddod o hyd i’w llwybr at gerddoriaeth.

Bydd pob sefydliad sy’n cael ei ariannu drwy Atsain yn cychwyn ar eu gweithgareddau yn ystod yr wythnosau nesaf a bydd eu rhaglenni o weithgareddau’n para rhwng 6 a 18 mis. Caiff cylch nesaf Cronfa Atsain ei gynnal yn hydref 2022.

Mae’r ystod o sefydliadau rydym ni’n cynnig cyllid iddyn nhw yn y cylch yma yn drawiadol ac mae’n hyfryd gwybod y bydd y prosiectau hyn yn mynd yn eu blaenau. Ond rydym ni’n gwybod bod angen cyllid ar ragor o sefydliadau er mwyn creu cyswllt rhwng pobl ifanc a cherddoriaeth ac ehangu gorwelion, adeiladu hyder a hybu lles meddyliol. Mae cyflwyno’r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Cerddoriaeth yn newyddion cyffrous, ond mae hefyd yn hanfodol bod prosiectau y tu allan i’r ysgol yn cael eu cefnogi, er mwyn rhoi’r cyfle i gerddorion ifanc dyfu ac archwilio eu potensial.
Rhian Hutchings
Prif Weithredwr, Anthem