Delwedd: Ceirios Bebb - Lloyd and Dom @ Clwb Ifor Bach

Dewch gyda mi i fan lle mae cerddoriaeth yn byw go iawn...

 Roeddem ar fin lansio diwrnod cynhadledd Atseinio, gan ddod â’r sectorau cerddoriaeth ieuenctid a datblygu cerddoriaeth ynghyd i archwilio teithiau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru. Roedd Anthem wedi cynnal pedair rownd o Gronfa Atsain, gan ddosbarthu ychydig o dan £380,000 a chefnogi 45 o brosiectau cerddoriaeth ieuenctid ledled Cymru. Roedd Cynllun Addysg Cerddoriaeth Cenedlaethol Cymru yn dechrau ennill ei blwyf, gan gyflwyno profiadau cyntaf mewn cerddoriaeth i blant ysgolion cynradd ledled Cymru.

Fodd bynnag, yr oeddem yn hynod ymwybodol o heriau ariannol sy’n bygwth cerddoriaeth gyda phobl ifanc ar bob ochr, o doriadau yng nghyllidebau Llywodraeth Cymru, i awdurdodau lleol yn tynhau eu gwregysau, ymddiriedolaethau a sefydliadau yn ailffocysu eu cymorth, a rhieni’n cael trafferth i gael dau ben llinyn ynghyd.

Roedd yn teimlo fel yr union amser i anfon Jude i’r maes i daflu goleuni ar y datblygiadau cyffrous ym myd cerddoriaeth ieuenctid ac addysg gerddorol yng Nghymru ac roedd wedi ei chyffroi’n fawr gan yr hyn a ddaeth o hyd iddi.

Gallwch ddarllen holl erthygl fanwl Jude trwy’r ddolen isod.

Jude Rogers
Newyddiadurwr
Dychmygwch fan lle y gallai bywyd mewn cerddoriaeth gael ei annog a’i gefnogi o'r dechrau. Fan yma, gallai mentoriaid weithio gyda phlant ac oedolion ifanc i'w helpu i ddatblygu eu creadigrwydd yn uchelgeisiol, gan roi'r offer iddyn nhw fod yn berfformwyr, cydweithredwyr, meddylwyr, arweinwyr ac entrepreneuriaid. Diolch i'r cymorth hwn, byddai pobl ifanc yn magu’r dyfeisgarwch a'r gwytnwch i fynegi eu hunain yn hyderus, rheoli eu gyrfaoedd, ac ennill sgiliau hanfodol y gallen nhw wedyn eu trosglwyddo i eraill yn eu tro. Mae'n syniad iwtopaidd, yn amlwg, ond rwy wedi darganfod yn y misoedd diwethaf bod y lle yma'n bodoli. Rwy wedi darganfod bod yr holl weithgarwch yma eisoes yn digwydd ar draws llawer o sefydliadau, yn y wlad lle rwy'n byw – a gall barhau i ddigwydd os gwnawn ni barhau i gefnogi datblygiad cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru.
Beacons SUMMIT 2024 Cynhadledd Atseinio - digwyddiad rhwydweithio cerddoriaeth ieuenctid Cymru gyfan yn Utilita Arena Caerdydd

Ymwelodd â Chynhadledd Atseinio yng Nghaerdydd, y Fforwm Cerddoriaeth Agored Cenedlaethol ym Mhontypridd, a gwnaeth alwad Zoom gydag Anthem FFWD> Forum.

Cynhadledd undydd yw hon sy’n arddangos gwaith unigolion yn ogystal â phrosiectau cerddoriaeth ieuenctid ledled Cymru. Mae gweithwyr proffesiynol brwdfrydig yn bresennol ac yn siarad hefyd, a phawb eisiau hyrwyddo'r un peth – dyfodol mwy disglair i gerddoriaeth ieuenctid. Mae pawb ar y podiwm yn llawn egni heb ddangos ego. Mae Aisha Kigs yn sôn am ba mor wahanol mae pethau’n ymddangos i artistiaid o Gymru, ar lawr gwlad, yn y blynyddoedd diwethaf, a’i bod yn teimlo "fel ein bod ni ar ddechrau rhywbeth, a ni yw’r newid hwnnw". Mae swyddog prosiect Beacons Cymru, Yasmine Davies, o Gwm Rhymni wledig, yn sôn am lwyddiant eu prosiectau sy'n galluogi "ysbryd entrepreneuraidd" fel Forte, sy'n rhedeg rhaglen o ddosbarthiadau meistr, sesiynau ysgrifennu caneuon archwiliadol, a chymorth gyda recordio, marchnata, ymarferion, arddangosfeydd byw a lles.
Cerdd y Dyfodol Cerdd y gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, a ariennir gan Gronfa Atsain Anthem

Darganfu’r olygfa MOBO gynyddol yng Nghymru, a chyfwelodd amrywiaeth o artistiaid gan gynnwys Kez O’Hare, Aisha Kigs, Aderyn, Hanna Lili, a Tom Grennan.

Mae rhoi cyfleoedd datblygu i bobl ifanc pan mae eu gyrfaoedd eisoes wedi dechrau yn faes arall lle mae Cymru ar flaen y gad – a dyna sut mae gwaith Cymru Greadigol wedi bod o fudd i ddau artist benywaidd ifanc rwy'n siarad â nhw. Treuliodd Hana Lili ei phlentyndod yn canu yn yr ysgol, ac mae'n dweud wrthyf i sut roedd tyfu i fyny yng Nghymru mor bwysig iddi: "am ei fod yn gwneud i berfformio ar y llwyfan deimlo fel rhywbeth normal iawn!" Ar ôl chwarae gigs llawr gwlad o ganol ei harddegau ("gyda dim ond fy synth, iPad ac allweddellau!") cafodd gefnogaeth gan Brosiect Forte Beacon Cymru, cafodd ei cherddoriaeth ei chwarae ar Radio 1, ac yna yr haf diwethaf fe wnaeth gefnogi Coldplay yn Stadiwm Principality Caerdydd – cyflawniad cyffrous i artist dwyieithog.
Ariannodd BBC Horizons yr artistiaid Small Miracles a Mirari ar gyfer Huw Stephens ar BBC Radio Wales

Gofynnodd am farn ar y sector gan rai o’r prif sefydliadau cerddoriaeth ieuenctid gan gynnwys Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Sound Progression, a Gorwelion Horizons y BBC.

Mae gan Simon Parton o BBC Gorwelion Horizons safbwynt hyd yn oed yn fwy optimistaidd ar y dyfodol lle mae artistiaid o Gymru yn creu pethau gartref, ond yna'n dod â phobl yma o’r tu hwnt i'n ffiniau. Ac yntau’n dal i fyw yn ei ardal enedigol yn Abertawe, mae'n hoff iawn o sut mae pobl ifanc yng Nghymru yn adeiladu eu sîns eu hunain, fel yn achos Gŵyl Ymylol lwyddiannus Abertawe, wedi'i sbarduno gan ddawn marchnata ar-lein, hyrwyddo a chreadigrwydd, a brwdfrydedd i wneud pethau mewn ffordd organig sy'n edrych tuag allan ar ôl y pandemig. "Mae pobl yn meddwl lle maen nhw'n gwneud pethau, wedyn yn edrych tuag allan o'u swigen fach," mae’n dweud, "ac maen nhw eisiau dweud wrth bobl eraill beth maen nhw'n ei wneud." Mae wedi darganfod bod pobl ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg cyfathrebu fideo i rwydweithio ymhellach i ffwrdd – sianeli y bu'n rhaid iddyn nhw eu defnyddio'n greadigol wrth aros gartref yn ystod cyfnodau clo'r pandemig. Maen nhw bellach yn gwybod sut y gallan nhw eu helpu i greu cysylltiadau yn gyflym yn y byd ehangach, cred Parton.
Delwedd: Ceirios Bebb - Lloyd and Dom @ Clwb Ifor Bach

Bu hefyd yn cyfweld â ffigyrau allweddol y diwydiant cerddoriaeth Oli Morris (Cerddoriaeth y DU), John Rostron (Cymdeithas Gwyliau Annibynnol) a Huw Stephens (BBC).

Mae Stephens eisiau pwysleisio mor bwysig yw lleoliadau llawr gwlad i'r ecosystem: "Maen nhw'n wych ar draws y wlad, er gwaethaf y bygythiadau cyson i'w bodolaeth." Mae'n gobeithio y bydd mwy o reolwyr yn cael eu hannog i weithio yng Nghymru, i roi'r cam nesaf hwnnw o gymorth ac anogaeth broffesiynol i artistiaid.